Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Liefs van Mirthe en een consument waarop Liefs van Mirthe deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Liefs van Mirthe, verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
2. Informatie
Alle informatie op de website van Liefs van Mirthe (liefsvanmirthe.nl) is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is. Liefs van Mirthe is hiervoor aansprakelijk.
3. Bestellen
Na een geplaatste bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail. Met ontvangst van deze bevestiging komt de overeenkomst pas tot stand. De klant dient de bevestiging goed te controleren op juistheid van bestelling en aflevergegevens. Het totaalbedrag kan overgemaakt worden, onder vermelding van uw bestellingsnummer, op rekeningnummer NL86 INGB 0007 4131 52 t.n.v. M M de Moel te Enschede.  Alle bestellingen worden normaliter na ontvangst van betaling direct geproduceerd en tussen de 10-15 (werk)dagen bij vervoerder ter bezorging aangeboden. Zodra de bestelling gereed is, laten we per email de exacte verzend- en leverdatum weten. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Liefs van Mirthe zal de klant hiervan op de hoogte houden. Wij doen er alles aan om onze website LiefsvanMirthe.nl zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet (meer) leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met de klant  op. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4. Prijzen en betalingen
Alle prijzen op de website van Liefs van Mirthe zijn in euro’s en inclusief 21% btw. Verzendkosten worden separaat berekend. 
Klanten kunnen elektronisch aan Liefs van Mirthe betalen door overschrijving op ons bankrekeningnummer. Productie en verzending van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Liefs van Mirthe is ontvangen.
Voor de verzending van de artikelen brengt Liefs van Mirthe verzendkosten in rekening. Indien Liefs van Mirthe geen verzendkosten in rekening brengt, staat dit duidelijk bij het artikel of bij de bestelling omschreven. In het geval dat de betalingstermijn (14 dagen na datum bestelling) wordt overschreden, zal Liefs van Mirthe een betalingsherinnering sturen. Indien na 3 weken na datum bestelling nog geen betaling door Liefs van Mirthe is ontvangen, zal Liefs van Mirthe de overeenkomst ontbinden. De klant wordt hiervan per email op de hoogte gebracht.
5. Bezorging, controle van de levering
De bezorgtermijn is indicatief en staat dan ook nimmer vast. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de vervoerder en valt buiten de verantwoordelijkheid van Liefs van Mirthe. Voor het niet tijdig bezorgen door vervoerder kan Liefs van Mirthe niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de aflevering niet succesvol is geweest en deze te wijten is aan verkeerd opgegeven adresgegevens, zullen de kosten voor het opnieuw laten verzenden van de bestelling voor rekening van de klant komen. Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Liefs van Mirthe is verzonden, wacht Liefs van Mirthe voor binnenlandse zendingen 2 weken alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken. De ervaring is dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door de expediteur alsnog worden afgeleverd. Wij verzoeken het geleverde artikel direct bij aflevering doch in ieder geval binnen 5 dagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.
6. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Liefs van Mirthe is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.
7. Niet goed, geld terug
Indien de klant een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het artikel  onbeschadigd, in de orginele ongeschonden verpakking binnen zeven (7) werkdagen na afleverdatum aan Liefs van Mirthe te retourneren. Dit geldt echter niet voor gepersonaliseerde (met naam of tekst) gemaakte artikelen, artikel met eigen combinatie kleuren en/of op verzoek in een afwijkend formaat gemaakte artikelen. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Liefs van Mirthe en worden slechts geaccepteerd indien bovenstaande voorwaarden in acht zijn genomen. De garantie vervalt wanneer de artikelen gebruikt zijn. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. Liefs van Mirthe accepteert geen ongefrankeerde retourzendingen.  Liefs van Mirthe restitueert in geen geval de verzend / verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retour voorwaarden, betaalt Liefs van Mirthe binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug.Op de artikelen van Knuffellab zit geen garantie. Alle producten zijn handgemaakt en worden op defecten en beschadigingen gecontroleerd voor verzending. Gepersonaliseerde artikelen kunnen en worden slecht 1 keer verzonden aangezien elk artikel uniek is.
8. Vragen, klachten en garantie 
Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons hierover via het contactformulier te berichten. De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de geleverde artikelen ten gevolge van de instellingen van het beeldscherm van de klant.
9. Privacy
Liefs van Mirthe vindt het zeer belangrijk dat de door de klant verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Liefs van Mirthe zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen uit te voeren. 
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) zullen onbekend blijven.
10. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Liefs van Mirthe in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Liefs van Mirthe gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11. Copyright
Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Liefs van Mirthe zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Liefs van Mirthe noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13. Acceptatie algemene voorwaarden
Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Klanten worden tevens opgenomen in ons klantenbestand.

© 2015 Liefs van Mirthe
All rights reserved